Mitt anförande i bokslutsdebatten i fullmäktige

År 2012 bestod av 366 dagar. 366 dagar av kommunal verksamhet innehåller naturligtvis en mängd aktiviteter. Politiska beslut, besök, möten, lektionstimmar, gräsklippning. Ungdomar som arrangerar FN-rollspel på Kunskapens Hus och ungdomar som skapar UF-företag. Omvårdnad och tröstande samtal, middagar på LSS-boendet, miljöinspektioner, brandkårsutryckningar, fotbollsmatcher på konstgräsplanen.

 

Allt detta skall beskrivas i ett bokslut. Men det är inte enkelt. Vad skall man lyfta fram, vad är viktigt för Markborna att veta? Det är naturligtvis olika vad man intresserar sig för. Jag skall ändå göra några nedslag i den kommunala verksamheten för 2012.

 

Ekonomin. Rätt använd och rätt hanterad är ekonomin vår bästa spelare. Den som ger möjligheter och förutsättningar för politiska satsningar och leverans till Markborna. Under 2011 och 2012 var inte situationen sådan. Det bekymmersamma ekonomiska läget från 2011 följde med oss in i 2012. Socialnämndens ekonomi präglade hela kommunen långt in på året.

 

För verksamheterna var ekonomin ytterst kännbar. Jag vågar påstå att den präglade hela årets verksamhet. För en stor del av socialnämndens personal inom äldreomsorg och funktionshinder har till exempel arbete varannan helg blivit en vardag. Och många fler delade turer för personalen. Senast alldeles nyligen utannonserades underskötersketjänster på deltid trots att kommunen har ett mycket väl känt mål om att alla tjänster skall erbjudas som heltider. När ekonomin kallar får vissa mål och kvaliteter stryka på foten i det borgerliga Mark.

 

För funktionshinderverksamheten har detta varit starkt kännbart. För oss socialdemokrater är funktionshinderverksamheten en av de verksamheter som för närvarande bekymrar oss mest. När jag läser i socialnämndens egen årsredovisning att brukare, gode män och anhöriga samt samarbetspartners säger att lagstiftningens intentioner inte alltid uppfylls i verksamheten blir jag orolig.

 

Vi läser bland annat om att det inte arrangerades några semesterresor för gruppen genom gruppbostädernas försorg, att servicenivån fick sänkas då vikarier inte fanns tillgängliga, att arbetsgruppernas storlek inte varit anpassade efter varken brukares behov eller de lokalresurser som finns. För oss är detta starkt bekymmersamt.

 

Det är mycket möjligt att kommunstyrelsens ordförande, moderaten Lövgren, nu kommer att kommentera mitt inlägg med en kommentar som hon då och då uttalar. Nämligen den att vi alla väljer vad vi vill lyfta fram. Det brukar indikera att hon tycker att vi målar tillvaron för svart. Hennes ledord är ju stolthet, leverans och enkelhet. Det skall direkt sägas att jag tycker att det är tre bra ledord. Vi socialdemokrater tycker att de skall gälla för alla Markbor. När det finns tveksamheter om funktionshindrade får sina lagliga rättigheter tillgodosedda, ja då finns det en hel del att göra med leveransen, enkelheten och stoltheten.  

 

Så varför lyfter jag då fram just detta exempel? Är vi så oerhört negativa? Njae, inte riktigt. Vi socialdemokrater befinner oss i opposition. Och vi tar på uppgift på allvar. Att granska beslut, att komma med nya idéer, att föra fram vår egen politik. Vi vet att Mark behöver utvecklas i en mer rättvis, jämlik och solidarisk riktning. Det har vi våra väljares uppdrag att försöka förverkliga.

 

För Marks kommun kan bättre. Markborna skall vara nöjda med sin kommun, alla markbor.

 

Så låt oss nu se framåt.

 

Vi befinner oss mitt i 2013, ett år som ger oss nya möjligheter. Att prioritera rättvisa. Att prioritera jämlikhet. Att prioritera solidaritet. 

 

Grundskolans resultat måste bli bättre så att fler unga kan bli behöriga till gymnasieprogram. I dagsläget är det för många som inte gör det. Arbetslösheten i Mark bland ungdomar 18-24 år var i mars i år ca 15 %. Ändå är det lägre än rikets snitt på över 17 procent. Det är helt skandalösa siffror. Vi måste intensifiera arbetet med att se till att unga inte halkar efter på arbetsmarknaden.

 

Vi behöver ha arbetsmarknadsinsatser som möter Markbornas behov och leder till jobb. Vi har ett jättebra samarbete genom Sjuhärads samordningsförbund för de som står långt ifrån arbetsmarknaden men Marks kommun lyckas inte ens fylla sina tilldelade platser trots den höga arbetslösheten. Det är inte tillräckligt bra.

 

Funktionshinderverksamheten måste förbättras avsevärt så att den lever upp till lagstiftningens krav på goda livsvillkor. Ni fullmäktigeledamöter vet säkert det, men personer som tillhör LSS-kategorin har RÄTT till goda levnadsvillkor. Vi andra får nöja oss med skäliga. Det är inte en slump. Personer som berörs av LSS-lagstiftningen tillhör en mycket utsatt grupp i samhället.

 

Vi måste underhålla våra vägar och fastigheter. Vi måste också mäkta med att omfamna de riktigt stora frågorna. Vi måste skapa ett samlat kommunalt miljöarbete. Vi behöver göra Mark-verkstad av de 16 nationella miljömålen. Här finns de framtida jobben.

 

Markborna ska vara nöjda med sin kommun. Och jag vill återigen påminna er om det viktiga. En hållbar framtid skapar ingen av oss ensamma, den kan vi bara åstadkomma tillsammans. Nu ser vi framåt, ser fram emot alla de möjligheter vi har att utveckla kommunen både i år och de kommande åren.

 


Sju veckor som kommunalråd

Det har nu gått några veckor sedan jag valdes till socialdemokraternas kommunalråd, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen i Mark. Det har varit en spännande månad full av arbete och upplevelser. Jag kan konstatera att ett kommunalråds vardag i stor utsträckning består av samtal med människor och många möten. Det är många människor jag behöver ha kontakt med för att förankra ideer, återkoppla frågor, kolla av uppgifter och planera saker framåt. Det är riktigt roligt att ha så mycket kontakt med människor!!!
 
Rent politiskt så har tiden i stor utsträckning ägnats åt årsredovisningen för 2012. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt funktionshinderverksamheten, kulturskolan och socialtjänstens verksamhet i stort. Jag har också gjort ett mycket roligt verksamhetsbesök på plan- och bygglovskontoret och på miljökontoret och träffat personalen där.
 
Jag har varit på besök hos Torestorps framtid (www.torestorp.se) och uppvaktat dem då de vunnit pris som årets utvecklingsgrupp i Sjuhärad. Fick dessutom chansen att fråga dem mer om hur de arbetar, viktiga frågor osv. Det var en himla trevlig och lärorik kväll! (Jag visste tex inte innan att de har en egen ungdomsverksamhet, imponerande!) Framöver kommer vi att ses mera och prata bland annat kollektivtrafik.
 
Jag har också besökt Öxabäcks bygdelag! En solig dag sågs vi och pratade affär i Öxabäck, vindkraft och vägar och en himla massa mer. Det står ställt utom allt tvivel att våra bygdelag är helt otroliga krafter för Marks kommun. Här finns den lokala kännedomen, här finns omtanken om närsamhället, här finns en himla massa goa människor som brinner för att göra sin omgivning och sin bygd ännu bättre. Det är otroligt imponerande. Jag känner på mig att jag kommer finna anledning att återkomma till detta i framtida inlägg på bloggen!

Skrota fas 3 och skapa riktiga jobb

Skrota fas 3 och skapa riktiga jobb

Idag stannar över 400 000 människor hemma från jobbet varje dag. För de har inget jobb att gå till. Cirka 70 000 personer har inte haft ett arbete att gå till på över 2 år. Detta är nästan tre gånger så många som för sex år sedan. Nästan hälften av de långtidsarbetslösa ingick i februari i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin, det som tidigare kallades för fas 3.

I fas 3 ska den arbetssökande arbetsträna hos en anordnare med aktiviteter som liknar arbete, men inte får vara riktiga arbetsuppgifter.Vi vet att långvarig arbetslöshet tenderar att slå ut människor permanent från arbetsmarknaden. För att arbetslösheten ska kunna gå ner när konjunkturen vänder krävs därför insatser för dessa personer omgående.

Forskningen har också tydligt visat att ju mer aktiviteten för den arbetssökande påminner om riktiga arbeten, desto större är sannolikheten att den arbetssökande senare kan återgå i ett vanligt jobb. Dagens fas 3 där arbetsuppgifterna uttryckligen förbjuds från att vara riktiga arbetsuppgifter är därför djupt olyckligt. Återkommande rapporter om missförhållanden som att arbetslösa fått se på film och äta popcorn i verksamheten är ett starkt uttryck för det underliggande problem som finns i verksamheten. Bara 15 procent har hittills lämnat fas 3 för utbildning eller jobb.

Det är centralt för människors välmående att känna att de bidrar till samhället snarare än att de belastar samhället. Studier vid Mittuniversitetet visar att arbetslösa som längtar efter ett arbete drabbas av psykisk ohälsa i betydligt högre utsträckning än andra samt att den psykiska hälsan försämras ytterligare av att vara i situationer där många andra också är arbetslösa.

Utformningen av sysselsättningsfasen inom jobb och utvecklingsgarantin är ekonomiskt oansvarigt Det är ett slöseri med arbetskraft att aktivt tilldela dem meningslösa uppgifter och dessutom betala anordnare för detta. Det är tydligt att det finns annat arbete som behöver utföras och som skapar värde i samhället. Vi har till exempel stora behov av avlastning i välfärdssektorn och då särskilt inom vård och omsorg.

Därför vill Socialdemokraterna skrota fas 3 och föreslår en mer framtidsinriktad reform genom extratjänster i offentlig och ideell sektor riktade till långtidsarbetslösa. Staten ska stå för hela lönekostnaden som ska vara i enlighet med kollektivavtalen. Det ska finnas lokala avtal med parterna och antalet extratjänster ska stå i proportion till den ordinarie arbetsstyrkan. Extra tjänsterna ska också gå att kombinera med utbildning.

Alla ska få möjlighet till ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Sverige tjänar på att vi håller ihop. Sverige kan bättre.

Lena Palmén (s) kommunalråd Borås
Inga-Kersti Skarland (s) biträdande oppositionsråd Ulricehamn
Lisa Dahlberg (s) kommunalråd Mark

/Lisa som bifogar en bild på mig och en kvinna som också jobbar stenhårt för bättre arbetsvillkor, Tina Dahlström!


RSS 2.0